Regulamin uczestnictwa w „Akademii Młodego Lidera 2023”

 

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w wydarzeniu „Akademia Młodego Lidera 2023”, organizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów w ramach realizacji jej celów statutowych

2. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w sposób podany poniżej, o ile dalsze postanowienia Regulaminu nie nadają im innego znaczenia:

2.1. Wydarzenie – pięciodniowe warsztaty organizowane pod nazwą „Akademia Młodego Lidera 2023” dla osób powyżej 24 roku życia.

2.2. Regulamin – niniejszy regulamin uczestnictwa w „Akademii Młodego Lidera 2023”.

2.3. Organizator Wydarzenia – Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Alei Grunwaldzkiej 472, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047865, posiadająca NIP: 584-030-46-15.

2.4. Partner Wydarzenia – Inkubator Przedsiębiorczości Starter z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3b.

2.6. Kandydat – osoba powyżej 24 roku życia ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Wydarzeniu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

2.7. Uczestnik Wydarzenia – Kandydat, który spełnia wszystkie wymogi określone w Regulaminie oraz został zakwalifikowany do udziału w Wydarzeniu.

2.8. Warsztaty – poszczególne zajęcia realizowane w ramach Wydarzenia.

3. Czasowy i terytorialny zakres Wydarzenia

Wydarzenie jest realizowane na terenie Gdańska w dni robocze przypadające w okresie odniach 2023.09.28, 2023.10.02-2023.10.04; 2023.10.10-2023.10.11 w godz. 8.30 -16.30. zgodnie z Harmonogramem umieszczonym na stronie akademiamlodegolidera.gfkm.pl.
W przypadku gdy prowadzenie warsztatów w formule stacjonarnej nie będzie możliwe (lub taka możliwość będzie ograniczona) z uwagi na sytuację epidemiologiczną lub obowiązujące obostrzenia, warsztaty prowadzone będą w formule online.

4. Cel Wydarzenia

Celem Wydarzenia jest rozwój kompetencji przywódczych osób wywodzących się min. z organizacji takich jak np. fundacje, stowarzyszenia, które mają ograniczony budżet na rozwój.

5. Finansowanie Wydarzenia

5.1. Wydarzenie finansowane jest ze środków Organizatora Wydarzenia.

6. Rekrutacja

6.1. Rekrutacja prowadzona jest przez Organizatora Wydarzenia w okresie do 31 sierpnia 2023 r.

6.2. W Wydarzeniu może wziąć udział maksymalnie 20 Uczestników Wydarzenia.

6.3. Kandydaci zgłaszają chęć udziału w Wydarzeniu poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://forms.office.com/e/qeS0XF4ZBz oraz przesłanie swojego CV na adres: e.porowska@gfkm.pl.

6.4. O zakwalifikowaniu Kandydata, który prawidłowo dokonał zgłoszenia, do udziału w Wydarzeniu decyduje Komisja złożona z przedstawicieli Organizatora. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Komisja sporządzi Listę Uczestników Wydarzenia oraz Listę rezerwową.

6.5. W przypadku niezrekrutowania Uczestników Wydarzenia w ilości wskazanej w pkt 6.2. w terminie, o którym mowa w punkcie 6.1, Organizator Wydarzenia zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu rekrutacji.

6.6. O zakwalifikowaniu do udziału w Wydarzeniu Kandydaci informowani będą drogą e-mailową lub telefonicznie w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia rekrutacji. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie później niż w terminie 2 dni Kandydat zobowiązany jest do potwierdzenia udziału w Wydarzeniu. Potwierdzenia dokonać można telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres e.porowska@gfkm.pl

6.7. W przypadku, w którym Kandydat zakwalifikowany do udziału w Wydarzeniu, nie potwierdzi swojego udziału w terminie wskazanym w pkt 6.6. lub przed rozpoczęciem Wydarzenia zrezygnuje z udziału w Wydarzeniu, Kandydat zastępowany jest Kandydatem umieszczonym na pierwszej pozycji Listy rezerwowej, o której mowa w pkt 6.4.

6.8. Dokonując zgłoszenia, Kandydat potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, w tym Załącznikiem nr 1 oraz 2 do Regulaminu, i oświadcza, że akceptuje jego treść.

7. Wydarzenie – postanowienia szczegółowe

7.1. Warsztaty prowadzone będą przez trenerów Organizatora, Partnera oraz zaproszonych gości.

7.2. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

7.3 Uczestnikom Wydarzenia zostaną zagwarantowane materiały szkoleniowe i promocyjne.

7.4. Wydarzenie zakończy się wręczeniem certyfikatu udziału w Wydarzeniu. Warunkiem otrzymania certyfikatu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest 100% frekwencja na Warsztatach (z zastrzeżeniem postanowień Załącznika nr 1 do Umowy).

8. Udostępnianie wizerunku Uczestnika

8.1 W trakcie trwania Wydarzenia zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i filmowa, w ramach której utrwalony zostanie wizerunek Uczestników Wydarzenia.

8.2 Dokonując zgłoszenia, Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z organizacją i prowadzeniem Akademii Młodego Lidera, w szczególności poprzez wykorzystanie tego wizerunku we wszelkich materiałach, publikacjach, raportach wydawanych przez Organizatora/Partnera Wydarzenia lub z jego udziałem, w tym w materiałach publikowanych na stronie internetowej Organizatora Wydarzenia lub Partnera Wydarzenia.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją Warsztatów ogłoszone zostaną na stronie internetowej Wydarzenia www.akademiamlodegolidera.pl.

9.2. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz Harmonogramu Wydarzenia.

9.3. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia, w przypadku gdy liczba Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Wydarzeniu będzie mniejsza niż 10.

9.4. W przypadku wprowadzenia zmian do treści Regulaminu Organizator Wydarzenia niezwłocznie poinformuje drogą e-mailową o tym fakcie Uczestników Wydarzenia, a także umieści informacje o zmianie na stronie internetowej Wydarzenia www.akademiamlodegolidera.pl.

9.5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9.6. W Załączniku nr 2 opisano zasady przetwarzania danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia i Uczestników Wydarzenia przez Organizatora Wydarzenia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zasady obowiązujące Uczestników Wydarzenia

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna dla osób dokonujących zgłoszenia i Uczestników Wydarzenia.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w „Akademia Młodego Lidera”

Zasady obowiązujące Uczestników Wydarzenia „Akademia Młodego Lidera 2023”

1. Zasady ogólne.
Uczestnicy Wydarzenia „Akademia Młodego Lidera 2023” powinni posiadać przy sobie dowód osobisty.
Przez pojęcie „miejsca objęte Wydarzeniem” rozumie się: teren Inkubator Starter, Lęborska 3B 472, 80-386 Gdańsk oraz innych miejsc związanych z realizacją Harmonogramu Wydarzenia. Każdy z Uczestników Wydarzenia zobowiązany jest do zorganizowania dojazdu do miejsca objętego Wydarzeniem oraz powrotu we własnym zakresie i na własny koszt.
Każdy Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do pilnowania i dbania o swoje prywatne rzeczy pozostawione w miejscach objętych Wydarzeniem.
Uczestnictwo w Wydarzeniu „Akademia Młodego Lidera 2023” zobowiązuje do:
a) Odpowiedzialnego zachowania.
b) Nieużywania wulgarnego i niecenzuralnego słownictwa.
c) Poszanowania praw pozostałych Uczestników Wydarzenia.
d) Poszanowania terenu, wyposażenia, sprzętów znajdujących się w miejscach objętych Wydarzeniem.
e) Zgłaszania Opiekunom w ramach Wydarzenia wszelkich sytuacji związanych z zagrożeniem zdrowia i życia lub mienia.
f) Zgłaszania Opiekunom w ramach Wydarzenia szkód powstałych w miejscach Wydarzenia.
g) Zgłaszania Opiekunom w ramach Wydarzenia wszelkich sytuacji powodujących naruszenia zasad wymienionych w niniejszych Zasadach.
h) Przestrzegania odrębnych regulaminów i innych odrębnych zbiorów zasad obowiązujących w miejscach objętych Wydarzeniem.
Uczestników Wydarzenia „Akademia Młodego Lidera” obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, picia alkoholu oraz stosowania środków odurzających (innych używek). Zakaz dotyczy również posiadania i wnoszenia wymienionych używek na teren miejsc Wydarzenia.

2. Zasady udziału w Harmonogramie Wydarzenia.
Zajęcia realizowane w ramach Wydarzenia „Akademia Młodego Lidera 2023” będą odbywać się w wybranych miejscach objętych Wydarzeniem.
Uczestnicy Wydarzenia biorą aktywny udział i punktualnie uczęszczają na wszystkie spotkania, warsztaty i itp., zaplanowane w Harmonogramie Wydarzenia „Akademia Młodego Lidera 2023”, który jest dostępny na stronie www.akademiamlodegolidera.gfkm.pl.

3. Konsekwencje naruszenia niniejszych Zasad.
Jakiekolwiek naruszenie niniejszych Zasad może stać się przyczyną do usunięcia Uczestnika Wydarzenia z udziału w Wydarzeniu.
Posiadanie przez Uczestnika Wydarzenia używek lub ich spożywanie podczas uczestnictwa w Wydarzeniu jest podstawą do natychmiastowego wykluczenia Uczestnika Wydarzenia z udziału w Wydarzeniu.
Każdy, kto był świadkiem naruszenia niniejszych Zasad, może być zobowiązany do wzięcia udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
Usunięty Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany opuścić miejsca objęte Wydarzeniem, co odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt Uczestnika Wydarzenia.

Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w „Akademia Młodego Lidera”

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia i osób uczestniczących w Akademii Młodego Lidera

1. Administratorem danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia i osób uczestniczących w Akademii Młodego Lidera (dalej: „Wydarzenie”) jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, której siedziba znajduje się w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472 (dalej: „GFKM”).

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem dokonania zgłoszenia i uczestnictwa w Wydarzeniu.

3. Dane przetwarzane będą w następujących celach i na następujących podstawach:

a/ w celu organizacji i realizacji Wydarzenia; podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawę tę nazywać będziemy dalej: „Naszym prawnie uzasadnionym interesem”); Nasz prawnie uzasadniony interes w tym przypadku polega na zapewnieniu prawidłowej organizacji i przebiegu Wydarzenia;

b/ w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych; podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

c/ w celu zabezpieczenia się na wypadek ewentualnych roszczeń; podstawą prawną jest Nasz prawnie uzasadniony interes, który w tym przypadku polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń związanych z organizacją Wydarzenia, w szczególności z umowami zawieranymi w zw. z Wydarzeniem, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które mogą zostać w stosunku do nas skierowane;

d/ w celu zabezpieczenia GFKM na wypadek ewentualnej kontroli ze strony organów administracji skarbowej; podstawą przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes, który w tym przypadku polega na zapewnieniu GFKM możliwości wykazania, że Wydarzenie się odbyło, umowy zawierane w zw. z Wydarzeniem, były rzeczywiście wykonywane, a przewidziane w nich transakcje realizowane, koszty zw. z organizacją Wydarzenia były ponoszone.

4. Dodatkowo Twój wizerunek utrwalony w trakcie Wydarzenia może zostać przez nas wykorzystany w celu prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Wydarzenia (w tym także jego przyszłych edycji), w szczególności w celu opublikowania na stronie internetowej GFKM lub Partnera Wydarzenia – Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości (Inkubator Przedsiębiorczości Starter) lub na profilach tych podmiotów w portalach społecznościowych relacji z Wydarzenia; podstawą prawną jest Nasz prawnie uzasadniony interes, który w tym przypadku polega na zapewnieniu możliwości informowania opinii publicznej o działalności GFKM oraz Partnera Wydarzenia w związku z Wydarzeniem oraz promowania Wydarzenia.

5. Jeśli wyrazisz na to zgodę, przetwarzać będziemy także Twoje dane w celach marketingowych GFKM; podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

6. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania.

7. Masz także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania:

a/ na potrzeby marketingu bezpośredniego (bez konieczności podawania przyczyny);b/  jeśli przetwarzanie opiera się na Naszym prawnie uzasadnionym interesie – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

8. Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody zanim ją wycofałeś/aś.

9. Odbiorcami Twoich osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, usługi informatyczne, usługi kurierski i pocztowe, usługi doradcze i audytorskie, ewentualni podwykonawcy (w szczególności trenerzy prowadzący zajęcia w ramach Wydarzenia), a także Partner Wydarzenia oraz podmioty prowadzące portale i serwisy internetowe.

10. Dane osobowe będą przechowywane przez czas organizowania i trwania Wydarzenia, a także po jego zakończeniu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania dokumentów związanych z Wydarzeniem, przedawnienia roszczeń bądź przedawnienia zobowiązań podatkowych pozostających w związku z Wydarzeniem (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później). Dane obejmujące wizerunek przechowywane będą do momentu ustania celu przetwarzania po stronie GFKM lub skutecznego wniesienia sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do momentu jej wycofania lub gdy staną się nieprzydatne dla GFKM.

11. Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

13. W związku z zamieszczaniem zdjęć czy nagrań z Wydarzenia, jak również materiałów promocyjnych na profilach GFKM lub Partnera Wydarzenia w portalach społecznościowych lub w serwisach internetowych dane osobowe obejmujące wizerunek mogą potencjalnie zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Podstawą transferu są standardowe klauzule umowne. W celu zyskania kopii danych, które podlegają przekazaniu, skontaktować można się z nami pod adresem wskazanym w pkt. 14 poniżej.

14. Powołaliśmy Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail odo@gfkm.pl. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.